Preskočiť na obsah

GDPR

Zásady ochrany osobných údajov Casmatino.sk

 

 1. Vymedzenie pojmov

Subjekt údajov / užívateľ: každá fyzická osoba priamo alebo nepriamo identifikovaná za základe osobných údajov,

Osobné údaje: údaje, ktoré sa môžu týkať dotknutej osoby, najmä meno dotknutej osoby, identifikačné značka alebo číslo a znalosť jednej alebo viacerých fyzických, fyziologických, duševných, ekonomických, kultúrnych alebo sociálnych identít,

Správca údajov /poskytovateľ údajov: každá fyzická alebo právnická osoba alebo akýkoľvek subjekt bez právnej subjektivity, ktorý sám alebo spolu s ostatnými osobami určuje účel spracovania údajov a prijíma alebo vykonáva rozhodnutia v oblasti správy osobných údajov,

Správa údajov: každá operácia alebo kombinácia operácií, najmä zhromažďovanie, zaznamenávanie, ukladanie, zmena, používanie, dopytovanie, prenos, publikovanie, koordinácia alebo prepojenie, blokovanie, mazanie a ničenie akejkoľvek operácie s údajmi a zabránenie ďalšiemu použitiu údajov, fotografovanie, nahrávanie zvuku alebo obrazov a zaznamenávanie fyzických charakteristík osoby (napr. odtlačky prstov, vzorky DNA, obraz dúhovky očí),

–  Spracovanie údajov: vykonávanie technických úloh súvisiacich s operáciami spracovania údajov, bez ohľadu na spôsob a prostriedky použité na vykonávanie operácií a miesto aplikácie, za predpokladu, že sa na údajoch vykonáva technická úloha,

Spracovateľ údajov: každá fyzická alebo právnická osoba alebo akýkoľvek subjekt bez právnej subjektivity, ktorý vykonáva spracovanie údajov na základe zmluvy uzavretej s prevádzkovateľom, a to aj na základe platnej legislatívy,

Prenos údajov: sprístupnenie údajov konkrétnej tretej strane,

Vymazanie údajov: urobenie údajov neuznateľnými takým spôsobom, že už nie je možné ich obnoviť,

Dátový zámok: identifikácia údajov s cieľom obmedziť ich ďalšie spracovanie na dobú určitú alebo neurčitú,

Zničenie údajov: úplne fyzické zničenie nosiča údajov obsahujúce údaje

– Tretia strana: akákoľvek fyzická alebo právnická osoba alebo akýkoľvek subjekt bez právnej subjektivity, iná ako dotknutá osoba, prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,

Incident v oblasti súkromia: nezákonné zaobchádzanie alebo spracovanie osobných údajov, najmä neoprávnený prístup, zmena, prenos, zverejnenie, vymazanie alebo zničenie, náhodné zničenie alebo poškodenie,

 

 1. Údaje poskytovateľa služieb

Caspro s.r.o.

Sídlo: Podnikateľská 5, 040 13  Košice, Slovenská republika

IČO: 36217662

IČ DPH: SK2020049262

Tel.: +421 55 678 0011

 

 1. Aké údaje spracúvame, aké údaje používame a čo sú súbory cookies?

3.1 Čo sú cookies?

„Súbor cookie“ je malý súbor, ktorý ukladá históriu prehliadania v počítači (jazykové nastavenie, čas pripojenia, navštívené stránky atď.). Ich obsah je možné skontrolovať, najmä zefektívnenie prehľadávania, Tieto cookies neobsahujú žiadne informácie, z ktorých vás môžeme identifikovať.

Poskytovateľ služieb používa nasledujúce súbory cookies:

 • Súbory cookies relácie: súbory cookies relácie sa automaticky odstránia po návštevách používateľa. Tieto súbory cookie sa používajú na zvýšenie efektívnosti a bezpečnosti webovej stránky poskytovateľa služieb, a preto sú nevyhnutné na správne fungovanie určitých funkcií alebo aplikácií webovej stránky,
 • Trvalý súbor cookie: poskytovateľ služieb tiež používa trvalý súbor cookie na zlepšenie používateľského komfortu (napr. poskytovanie optimalizovanie navigácie). Tieto súbory cookie sú uložené v súbore cookie prehliadača na dlhšiu dobu. Trvanie závisí od toho, aké nastavenia má používateľ so svojom webovom prehliadači.
 • Súbor cookie používaný na reláciu je chránený heslom
 • Nákupný košík vyžaduje súbor cookie
 • Bezpečnostný súbor cookie.

Web používa kódovanie pre nasledujúce služby, ktoré môžu ukladať cookies na zariadenie návštevníka:

 • Facebook Pixel, ktorý umožňuje poskytovateľovi služieb zobrazovať návštevníkom webových stránok reklamy na Facebooku,
 • Google Analytics, ktorý poskytovateľ služieb používa na zhromažďovanie štatistik návštevnosti webových stránok.

 

3.2 Ako môžete spravovať, deaktivovať a odstrániť súbory cookies?

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete spravovať cookies. Zvyčajne môžete zmeniť nastavenie súborov cookies výberom možností Pomocník v ponuke Nastavenia prehliadača. Ukáže vám, ako odstrániť súbory cookies, ako dostávať upozornenia, keď bol súbor cookie prijatý, alebo ako zakázať odosielateľom všetky alebo niektoré súbory cookies. Súbory cookies môžete tiež odstrániť manuálne.

Tiež je možné zakázať alebo odstrániť podobné súbory cookies, napríklad súbory cookies Flash, ktoré používa doplnkový softvér vášho prehliadača zmenou nastavení príslušného softvéru alebo zverejneným softvéru na webovej stránke.

Upozorňujeme, že táto zmena nastavení Vášho prehliadača môže zabrániť dostupnosti určitého obsahu cookie. Nie sme zodpovední za následky obmedzenej funkčnosti vyplývajúcej z obmedzenia súborov cookies.

Výber závisí od používaného prehliadača. Všetky prehliadače sú nakonfigurované na spracovanie súborov cookies. Tieto informácie nájdete v ponuke pomocníka prehliadača, ktorá obsahuje podrobné informácie o možnostiach, ktoré môžete vybrať.

3.3 Aké osobné informácie spracovávame?

Na vytvorenie objednávky alebo registráciu potrebujeme nasledujúce informácie:

 • Meno, priezvisko, prípadne titul,
 • Dodacia alebo fakturačná adresa (mesto, názov ulice, číslo domu, poštové smerovacie číslo atď.)
 • Telefónne číslo
 • Emailová adresa

Tieto údaje slúžia na účely fakturácie, kontakt a dodanie tovaru.

Informácie týkajúce sa objednávky zašleme na e-mailovú adresu iba s predchádzajúcim súhlasom používateľa.

 

 1. Spracovanie údajov – aký druh tretej strany má prístup k údajom?

Údaje sú primárne povolené poskytovateľom služieb ale interným zamestnancom poskytovateľa služieb, ale nebudú zverejnené ani sprístupnené tretím stranám.

Poskytovateľ môže použiť údaje pre účely Prevádzkovateľa systému internetových služieb, na účtovné účely.

V prípade objednávky poskytovateľ zašle názov, adresu, dodaciu adresu, telefóne číslo spolu s ďalšími náležitosťami objednávky týmto subjektom:

 • Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
  Technická 7, 821 04 Bratislava
  IČO: 35834498, DIČ: 2021648739
  IČ DPH: SK2021648739
  Obchodný register okr. Súd BA1
  Oddiel S.R.O., vklad č. 26367/3

 

 1. Spôsob uchovávania osobných údajov, bezpečnosť správy údajov

Poskytovateľ služieb zabezpečí bezpečnosť správy údajov technickými, organizačnými opatreniami, ktoré poskytujú úroveň ochrany, primeranú rizikám spojeným so správou osobných údajov.

IT systém a sieť poskytovateľa služieb sú chránené pred elektronickými podvodmi, útokmi, vírusmi, prípadne okolnostiam, ktoré môžu spôsobiť škody na hardwarovej časti siete. Poskytovateľ služieb poskytuje zabezpečenie prostredníctvom bezpečnostných postupov na úrovni serveru a aplikácie.

Podrobnosti o poskytovateľovi hostingu a doméne:

 • Hostingová spoločnosť OVH (ovh.com)
 • Domená registrovaná o poskytovateľa OVH (ovh.com)

 

 1. Práva používateľov a prostriedky nápravy

6.1. Právo na informácie

Užívateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať o informácie o osobných údajoch užívateľa spravovaných poskytovateľom zaslaním správy na emailovú adresu info@casmatino.sk alebo poštou (bod č.2) na adresu prevádzkovateľa.

Poskytovateľ služieb poskytne na žiadosť užívateľa informácie o údajoch, ktoré spracoval, o účele spracovania a údaje, ktoré uchováva, o ich zdroji, jeho právnom základe, jeho mene, adrese atď. Poskytovateľ služieb poskytne požadované informácie písomne do 30 dní od predloženia žiadosti.

Užívateľ môže kontaktovať poskytovateľa služieb s akýmkoľvek otázkami alebo pripomienkami týkajúcimi sa správy jeho osobných údajov.

 

6.2 Vymazanie, oprava a zablokovanie svojich osobných údajov

Užívateľ má právo kedykoľvek požiadať o opravu alebo vymazanie nesprávne zaznamenaných údajov na ktoromkoľvek z kontaktných údajov uvedených vyššie v bode 6.1. Poskytovateľ služieb vymaže údaje do 5 pracovných dní od prijatia žiadosti, v takom prípade ich nebude možné znova obnoviť. Vymazanie sa netýka spracovania údajov vyžadovaných zákonom (napr. účtovné predpisy), poskytovateľ tieto údaje uchováva na nevyhnutné obdobie.

Užívateľ môže tiež požiadať o uzamknutie/zablokovanie svojich údajov. Poskytovateľ služieb zablokuje údaje, ak o to užívateľ požiada alebo ak z dostupných informácií vyplýva, že vymazanie by porušilo legitímne záujmy používateľa. Takto zablokované osobné údaje sa môžu spracovať iba dovtedy, kým existuje účel správy údajov, ktorý vylučuje vymazanie osobných údajov.

Oprava, blokovanie a vymazanie sa oznámi užívateľovi, ale aj tým stranám, ktorým boli predtým tieto údaje zaslané za účelom správy údajov. Oznámenie môže byť vynechané, ak to neporušuje oprávnený záujem užívateľa vzhľadom na účel správy údajov.

Ak poskytovateľ služieb nevyhovie žiadosti používateľa o opravu, zablokovanie alebo vymazanie údajov, musí do 30 dní uviesť faktické a právne dôvody zamietnutia žiadosti používateľa.

6.3 Námietky proti správe osobných údajov

Užívateľ môže zamietať proti spracovaniu svojich osobných údajov. Poskytovateľ služieb preskúma a do 15 dní od podania žiadosti rozhodne o merite žiadosti a písomne informuje užívateľa o svojom rozhodnutí.

6.4.  Riešenie sporov

Užívateľ môže uplatniť všetky svoje práva podľa ustanovení  v zmysle nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak má užívateľ podozrenie, že jeho osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

 

 1. Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na zmenu Zásady ochrany osobných údajov s predchádzajúcim oznámením používateľom, a to prostredníctvom oznámenia na webovej stránke www.casmatino.sk.

Prosím vyber si produkt